نمایشگاه عکس 100 سال تاریخ سمنان در نگاه تصویر برپا شد