افزایش مشارکت مردم در مدرسه‌سازی همزمان با تحریم‌های اقتصادی