تشریح دستاوردهای آزادسازی خرمشهر و مهمترین مسائل امنیتی جنوب غرب آسیا توسط سرلشکر صفوی