برخی نگران تأثیرات بد فرهنگی ورود گردشگران به کشور هستند