آسیب‌شناسی فرهنگ مطالعه در شهرستان گالیکش ضروری است