چرا رمادی سقوط کـرد؟/خطر بیخ‌گـوش بغـداد و کربـلا و نجـف+تصویر