67هزار تن شکر در کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی تولید شد