وزیر حمل و نقل آمریکا خواستار تسریع ارتباط دو سویه اتومبیل ها شد