هر که توانایی کار کردن دارد باید از دریافت یارانه محروم شود!