رییس دانشگاه آزاد شاهرود: نگاه به ورزش باید علمی و دقیق باشد