830 پرونده تخلف در خصوص میراثی فرهنگی در کشور ثبت شده است