پایداری‌ها از پاسخ‌های ظریف قانع نشدند /ارجاع سوال به صحن علنی