پرتاب شی به سمت داور قبل از شروع بازی/ تدابیر ویژه امنیتی