افزایش تخت‌ بخش‌های مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های چهارمحال و بختیاری