97 هزار جلد کتاب در کتابخانه های پارس آباد موجود است