سیدحسن خمینی: امامی که راهگشای جامعه است را در فضای رسانه ای مطرح کنیم