تعداد قابل توجهی از زنان داعشی از عراق به سوريه ...