نماینده کرج خطاب به خبرنگاران: کاری نکنید پرونده شما در اطلاعات فاش شود!