دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان مقام اول نوزدهمین دوره مسابقات قرآن را کسب کرد