طنین انداز شدن نام حضرت زهرا (س) در ورزشگاه و حضور «رِد مَن» روی سکوها