بزرگداشت سردار فرهنگ و هنر در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود