توزیع وعرضه مرغ زنده سلامت مردم آبدانان تهدید را می کند