نوبخت: تغییر وزرا و استانداران در دستور کار دولت نیست