بررسي فراز و فرود بازار مسکن از سال 79 تا 92/ دورنماي بازار مسکن با نگاهي به گذشته+ نمودار