بخشنامه وزارت ارشاد در واکنش به پخش تیزر فیلم ««استراحت مطلق» در Gem TV: غیرقانونی است؛ برخورد می کنیم