تنش های منطقه تا چه اندازه بر بازار نفت اثر گذاشته است؟