حضور رییس جدید سازمان تعزیرات در جلسه کمیسیون حقوقی