مدیرکل نظارت میراث فرهنگی: صنعت گردشگری متاثر از هجمه های جهانی است