استفاده از ظرفیت فعالان حوزه دینی لرستان برای پیشگیری ازمواد مخدر