پاسخ های ظریف نمایندگان را قانع نکرد/سوالات به صحن علنی ارجاع شد