مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در تبریز افتتاح شد