آمادگی شرکتهای خصوصی برای دریافت خوراک گازی ٢٥ سنتی