تواشیح گروه «طارق» در چهارمین روز مسابقات بین قرآن+فیلم