وال استریت ژورنال: «نه» بزرگ اوباما به اعراب خلیج فارس در مورد ایران