سازمان زمین‌شناسی نمک‌های دریاچه ارومیه را جمع می کند/ حجم؛ چند میلیارد تن!