بررسی سند تحول و خصوصی‌سازی مدارس/رسیدگی به مقوله پرورش در هنرستان‌ها