دانشگاه‌های قفقاز می‌توانند از تمام امکانات علمی دانشگاه‌های ایران استفاده کنند