نیوان ابتکار با سود سالانه 9 میلیارد چگونه می خواهد هزینه 25 میلیارد تومانی پرسپولیس را بدهد؟