ناهید دایی جواد دوره درمان 8 ماهه اش را پشت سر گذاشت