باند 9 نفره سرقت ابزار حفاری از شرکت در کوهرنگ دستگیرشدند