بستان آباد به عشق سفر رییس جمهوری آذین بندی شده است