قراء ایرانی زیبا تلاوت می کنند// آرزو دارم در محضر اساتید ایرانی قرائت را فرا بگیرم