دستاوردهای سمات در هفدهمین سمینار آموزشی آسیا اقیانوسیه