اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی