نیاز به فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق/رشد مصرف برق بالای ۷درصد است