جریان دانشجویی با گره زدن مسئله اصلی کشور به سیاست خارجه به شدت مخالف است