دریادار سیاری: همه ما باید برای اجرای منویات ولی فقیه بیش از پیش تلاش کنیم