ارتباطات دانشگاه های ایران و تركیه باید پایدار و مستمر باشد