فرماندار میانه: کار خیرین مهم ترین سرمایه برای آخرت است