55 درصد شهروندان اصفهان، زباله ها را در مبدا تفکیک می کنند